Yeghishe Charents

Սրտիս մեջ մղկտում է կարոտը

Սրտիս մեջ մղկտում է կարոտը,
Սրտիս մեջ մորմոքում է մարմանդ.
Աշխարհը հեկեկանք է, կարոտ է,
Սրտիս մեջ մորմոքում է մարմանդ:
Նայում եմ՝ օրերի մեջ, հրի մեջ
Երում է, երերում է պատկերդ.
Այնպես դու հեռացել ես, հեռո՛ւ ես,
Հեռո՛ւ է, հեռանում է պատկերդ:
Օրերը թևավոր են, թռչո՛ւմ են.
Թռչում ես` թևավոր ես, ուրու ես:
Կարոտս օրերի հետ թռչում է
Բայց միշտ դու հեռանում ես, հեռո՛ւ ես...

1919 1920

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Symphonic Images
Ghazaros Saryan

Symphonic Images

Men in an Outrigger Canoe Headed for Shore
Men in an Outrigger Canoe Headed for Shore
Play Online