Yeghishe Charents

Շրթունքներիդ հոգեվարքն է, քույր իմ, հեզ —

Շրթունքներիդ հոգեվարքն է, քույր իմ, հեզ
Աղո՜թք արա, որ աստղերի մեջ թաղեմ:

Քույր, շրթունքներդ արևին չերկարե՛ս.
Շունչդ սուրա, որ աստղերի մեջ թաղեմ...

Շրթունքներիդ դիակառքով, քույր իմ, ես
Հոգի՛ս, տարա, որ աստղերի մեջ թաղեմ...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Recalling
David Balasanyan

Recalling