Yeghishe Charents

Քո՜ւյր, արցունքները — մաքուր

Քո՜ւյր, արցունքները մաքուր
Ղողանջներ են, որ
Հղանում են երկնագույն
Զանգ աչքերդ խոր:
Ղողանջնե՛ր են լուսավոր,
Կո՛ւյս թռիչք ու թև՛.
Ղողանջնե՜ր են թևավո՛ր
Ու թեթև՛, թեթև՛...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
The sky is cloudy
Komitas

The sky is cloudy

Flowers of the East
Flowers of the East
Play Online