Yeghishe Charents

Մոխիրի միջից — կարմիր կրակներ

Մոխիրի միջից կարմիր կրակներ:
Միթե չի՞ մարել, միթե չի հանգել:
Աչքեր են կարծես կասկածոտ, հրոտ:
Բոցկլտում են` հին հրդեհին կարոտ:
Մոխիրի միջից հսկում են, հսկում,
Չե՞ս տեսնում մահը աչքերի ոսկում:
Ահա խնդացին: Չե՞ս սոսկում հրից
Հե՛յ, հասե՛ք հասե՛ք. հրդեհ է նորից:

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
The sky is cloudy
Komitas

The sky is cloudy

David from Sassoon
David from Sassoon
Play Online