Yeghishe Charents

Կանցնեն օրերը բոլոր

Կանցնեն օրերը բոլոր
Եվ տրտմորեն խոնարհ, գոհ,
Այն Կայանը հեռավոր
Կհասնենք մի երեկո:

Եվ ցուրտ հովը, որպես քույր,
Կարոտակեզ ու գթոտ,
Կհամբուրե սիրալիր
Մեր աչքերը արցունքոտ:

Եվ զանգերը կարկաչուն.
Հորիզոնից հորիզոն,
Տրտո՛ւմ կօրհնեն մեր վերջին
Հրաժեշտի երեկոն...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Symphonic Panel "Armenia"
Ghazaros Saryan

Symphonic Panel "Armenia"

Worker Next to the Well
Worker Next to the Well
Play Online