Yeghishe Charents

Կանչում են՝ դարձի՜ր, դարձի՜ր

Կանչում են՝ դարձի՛ր, դարձի՛ր
Օրերը՝ անցած, լազուր,
Բայց նո՛ր է իմ դեմ անծիր
Աշխարհը հրահզոր...
Ու շուրջս արդեն հիմա
Շեփո՛ր է հնչում ու շե՛ր.
Շե՛փոր է ամեն մի մահ,
Ամե՜ն վերք հրե մի սեր:
Կանչում են՝ դարձի՛ր, դարձի՛ր,
Օրերը իզո՛ւր ու զուր.
Բացվել է իմ դեմ անծիր
Աշխարհը հրահզոր...

1919 1920

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Don't be afraid - Haytarma
Alexander Spendiaryan

Don't be afraid - Haytarma

Fresh lavash
Fresh lavash
Play Online