Yeghishe Charents

Կա հոգու մեջ ու աշխարհում — մի ոսկի օղակ

Կա հոգու մեջ ու աշխարհում մի ոսկի օղակ:
Բռնկվում է նա ու մարում մի ոսկի օղակ:

Ո՞վ չի գտել ժպտալո՛վ, ժպտալո՛վ
Անդուլ վազքի ճանապարհում մի ոսկի օղակ...

Բայց ես ինչո՞ւ, քու՜յր իմ, ինչու տրտմեցի այնքան,
Երբ բռնկվեց քո աչքերում մի ոսկի օղակ...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Symphony N3
Avet Terteryan

Symphony N3

Wedding in Mush
Wedding in Mush
Play Online