Yeghishe Charents

Իրիկուն է, քո՛ւյր...

Իրիկուն է, քո՛ւյր, աչքերդ փակի՛ր,
Հոգնաբեկ, տխուր, աչքերդ փակի՛ր։

Թարթիչներդ թող չթարթեն միգում,
Միգամած ու խոր աչքերդ փակի՛ր։

Կոպերիդ տակ թող երազս թաղեմ,
Իրիկուն է, քո՛ւյր, աչքերդ փակի՛ր...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Spartacus - Adagio
Aram Khachatryan

Spartacus - Adagio

Rural life
Rural life
Play Online