Yeghishe Charents

Դու կապույտը սիրեցիր — չգտար

Դու կապույտը սիրեցիր չգտար,
Սիրտդ դարձավ ձյունաձիր չգտար:

Երկինքներին` հեռավո՛ր, հեռավո՛ր`
Դու մանկորեն ժպտացիր չգտար:

Կո՛ւյր աչքերից` աղոթքո՛վ, աղոթքո՛վ`
Մի քիչ կապույտ մուրացիր չգտար...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Noctrune
Edward Baghdasaryan

Noctrune

Cafe Pittoresque
Cafe Pittoresque
Play Online