Yeghishe Charents

Աղոթքի պես, երգի պես

Աղոթքի պես, երգի պես
Հոգիս ճախրեց դաշտերում.
Միայն զգում էի ես
Քո հմայքն ու քո հեռուն...

Միայն զգում էի, որ
Երկինքներում կուսական
Բռնկումները բոլոր
Նվաղեցին ու հանգան:

Հաշտություն էր ու ներում
Քո ժպիտը սրբազան
Քո արցունքոտ աչքերում
Անրջացա՛ծ ծիածան...

Be the first who will comment on this
Yatuk Music
Al Ailughs
Komitas

Al Ailughs